Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Pravidla soutěže 2017

Podání nominací

1. Nominace do kategorie Otevřeno a Zavřeno podává veřejnost.

2. Předmětem nominace je jednotlivý čin, kterým hodnocený (zákonodárce, úřad, orgán státu či samosprávy, veřejná instituce, nezisková organizace, skupina politiků, jednotlivec, novinář, editor, vlastník médií) přispěl ke zlepšení (kategorie Otevřeno) nebo zhoršení (kategorie Zavřeno) veřejné správy nebo médií. Nominace se obvykle týká hodnoceného subjektu jako celku. V případě rozhodujícího podílu konkrétní osoby na činu, zejména na návrh nominující/ho, může organizátor vztáhnout nominaci ke konkrétní osobě (funkcionář/ka, pracovník/ce). Zařazením nominace a vyhlášením výsledků se nehodnotí celková činnost hodnoceného subjektu.

3. Nominace se přijímají za období od 1. července předcházejícího roku do konce června následujícího roku. Pro zařazení nominace je dostačující, zda v tomto období konkrétní nominovaný čin trvá (například pokračuje soudní spor, trvá nedostatek na webu, pokračuje zveřejňování určitých informací apod.).

4. Hodnocený subjekt může být nominovaný opakovaně.

5. Stejný čin může být nominovaný jen v jednom ročníku soutěže; to však nevylučuje nominaci širšího či pokračujícího činu, jehož méně významnou součástí se stane i čin již dříve nominovaný (například nominace neoprávněného odepření žádosti o informace nebrání zařadit v příštím ročníku nominaci pokračujícího sporu o danou informaci, pokud přerostl v další porušování předpisů a dobré praxe).

6. Nominace nesmí být anonymní.

7. Nominaci nesmí podat osoba spojená s nominovaným povinným subjektem, vyjma případů v kategorii Zavřeno typu whistleblowing, kdy osoba spojená s nominovaným subjektem nominuje nekalé praktiky, porušování předpisů a dobré praxe v oblasti otevřenosti veřejné správy nebo zasahování do novinářské nezávislosti. V případě nominujících osob, jejichž spojení s nominovaným subjektem není přímé a jednoznačné, o tom organizátor informuje jak ve zveřejněném seznamu nominací, tak členy odborné poroty.

8. Nominaci nesmí podat organizátor (Otevřená společnost o.p.s.), osoba s ním přímo spojená ani členové odborné poroty.

9. Nominace musí být doložena dokumenty, případně svědectvím, anebo jinak ověřitelná či důvěryhodná.

10. Jeden nominující může podat nejvýše 5 nominací v kategorii Otevřeno a 5 v kategorii Zavřeno. V případě, kdy lze důvodně mít za to, že jde o stejného nominujícího či skupinu nominujících jednajících ve shodě, může organizátor skupinu nominací posoudit obdobně, i když jsou podány různými osobami. Organizátor má právo ze skupiny většího počtu takto podaných nominací přijmout do přípustného počtu jen ty, které nejvíce odpovídají smyslu soutěže – poukázat na dobré či špatné jevy ve sledovaných oblastech.

11. Organizátor vyřadí nominaci, kterou se nepodaří ověřit.

12. Organizátoři mohou sloučit nominace, které se týkají stejného povinného subjektu a jsou svým obsahem blízké nebo odpovídají stejnému typu hodnoceného činu. O tom informují prostřednictvím webu či e-mailem.

Hodnocení nominací

13. Organizátor ověřuje nominace před jejich zařazením, zejména zda lze tvrzené skutečnosti prokázat a zda nominaci podala oprávněná osoba, v opačném případě se nominace nezařadí. Pro potřeby hodnocení organizátor k nominaci připojí též další dosažitelné relevantní informace o nominovaném činu či subjektu. Organizátor může odstranit případné nepřesnosti nominací a na základě podání nominace formuluje výsledné znění nominace.

14. Organizátor nemusí zařadit nominaci, která představuje zcela nevýznamné porušení dobré praxe (Zavřeno), anebo nevýznamný, běžný čin zvyšující otevřenost (Otevřeno).

15. Údaje o autorech nominací (nominujících) jsou důvěrné a nezveřejňují se. Informaci o nominujícím a kontakt na něj smí organizátor sdělit sdělovacím prostředkům či jiným zájemcům jen na základě souhlasu nominujícího.

16. Nominace se přijímají pro kategorii Zavřeno a pro kategorii Otevřeno ve čtyřech základních oblastech: 1. přístup k informacím, 2. svoboda projevu a šíření informací, 3. otevřenost rozhodování a účast veřejnosti, 4. Otevřená data.

17. Pokud jsou v některé oblasti méně než 4 nominace, nebude samostatně hodnocena. Organizátor rozhodne, zda nominace spojí s ostatními oblastmi.

18. Hodnocení provádí odborná porota. Skládá se z veřejně známých a činných osob, které se věnují otevřenosti veřejné správy, kvalitě demokracie a občanské společnosti. Složení poroty vyhlašuje organizátor alespoň jeden měsíc před hodnocením.

19. Porotci jsou povinni po seznámení se zařazenými nominacemi organizátorovi sdělit, zda se jich některá nominace týká (střet zájmů, například se týká jejich zaměstnavatele, jde o spor, v němž jsou aktivní či zastupují stranu sporu apod.). V takovém případě porotce nominaci nehodnotí. Porotce/kyně má pro každou kategorii 20 bodů. Body mají sestupnou hodnotu 20 až 1, kdy 20 znamená „nejvíc“ dobrý nebo špatný. V každé oblasti přidělí porotce/kyně nejvýše dvaceti nominacím některé hodnocení od 20 do 1, přičemž stejnou hodnotu smí přidělit jen jednou. Některé hodnoty nemusí přidělit vůbec, pokud je nominací v oblasti méně než 20, ani nemůže přidělit všechny. Nejotevřenější úřad (nebo čin) v dané oblasti tedy může získat 20 bodů, druhý např. 19 atd. až po 1 bod, zbývající nominovaní zůstanou bez bodů. Nejuzavřenější úřad (nebo čin) může dostat 20 bodů, druhý nejhorší např. 19 atd. až po 1 bod, zbývající nominovaní zůstanou bez bodů. Porotce též může některé hodnoty vynechat a přidělit například mezi nominacemi v podkategorii jen hodnoty 20, 19, 2, 1 a ostatním 0, pokud tím chce vyjádřit rozdíly ve svém hodnocení.

20. V případě, kdy porotce nominaci nehodnotí pro střet zájmů, se v jeho hodnocení k dané nominaci připočte hodnocení ve výši průměrného hodnocení ostatních porotců, zaokrouhleném dolů.

21. Výsledné pořadí v jednotlivé oblasti je dáno prostým součtem bodů od všech porotců, včetně bodů připočtených u nominací se střetem zájmu.

22. Celkové výsledné pořadí (hlavní cena) v kategorii Otevřeno i Zavřeno je dáno nejvyšším součtem přidělených bodů podle bodu 21 ve všech oblastech. Hodnocení stejného nominovaného subjektu za různé činy v různých oblastech se nesčítá.

23. Organizátor může v každém okamžiku soutěže zrušit některou nominaci, pokud zjistí, že tvrzení či dokumenty v nominaci uvedená nejsou pravdivá anebo je nelze dostatečně doložit.

Vyhlášení výsledků, udělení cen a informování veřejnosti

24. Výsledky soutěže vyhlašuje organizátor u příležitosti Mezinárodního dne informací (28. září) vždy v některém následujícím dni. Organizátor v některé oblasti nemusí cenu udělit. O výsledcích soutěže, udělených či odejmutých cenách, důvodech hodnocení a jednotlivých nominacích informuje ve sdělovacích prostředcích a na svém webu.

25. Ocenění v kategorii Otevřeno (hlavní cena nebo cena za jednu z oblastí) může být v příštích ročních odňato, pokud nominovaný subjekt získá některou cenu v kategorii Zavřeno. Převzetí ceny v kategorii Otevřeno je podmíněno souhlasem s tímto pravidlem.

26. Pokud nominovaný subjekt nepřevezme udělenou cenu do 11 měsíců od vyhlášení výsledků, bude cena předána nominujícímu, který ji může použít k účelu dle svého uvážení v souladu se smyslem soutěže.

Aspekty hodnocení:

OTEVŘENO

27. Při hodnocení se hledí na např. aktivní přístup a přátelskost (user friendly) ze strany povinného subjektu (ochota a vstřícnost jednotlivých úředníků, zvláštní informační centra pro občany, ...), rychlost a kvalitu poskytovaných informací, zveřejňování informací nad rámec zákona o svobodném přístupu k informacím a kreativitu forem takového zveřejňování, odpouštění úhrad za informace, zda úřad poskytuje databáze ve snadno zpracovatelném formátu, k možnosti využívat data k dalším obchodním i neobchodním účelům apod.

28. V případě nominace týkající se přijaté legislativy se hledí na pozitivní dopad na dostupnost informací.

ZAVŘENO

29. Při hodnocení se hledí na např. bizarnost důvodů odmítnutí přístupu k informacím, na recidivu v neposkytování informací, celkový negativní přístup k žadateli o informaci, nedodržování zákonných lhůt pro poskytování informací, zneužívání právních kliček, jakýkoliv (legislativní, institucionální, ...) útok na zákon o svobodě informací ze strany ministerstev, samosprávy, na kvalitu technického přístupu k datům, zda databáze vytvořené úřady se neposkytují ve zpracovatelném formátu, anebo úřad jinak brání jejich využití apod.

30. V kategorii Svobody projevu se hledí na rozpor se zákony upravujícími publikování v médiích, s etickými kodexy a dalšími zásadami dobré novinářské praxe, formulované např. v Handbook of journalism agentury Reuters.

31. V případě nominace týkající se přijaté legislativy se hledí na negativní dopad na dostupnost a publikování informací.